Select language

Rankų ir paviršių dezinfekavimo skystis su biocidu NON ALCOHOLIC DISINFECTANT, 5 litrai

Prekės kodas: 1731306
Barkodas: 4751023572987

  • asmens higienos dezinfekantas;
  • higieninei rankų ir paviršių (išskyrus medicinos prietaisų paviršius) dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose, maisto pramonės įmonėse bei buityje;
  • paruoštas naudojimui;
  • be alkoholio;
  • apsaugo nuo virusų, bakterijų, grybelių ir dumblių;
  • dvigubos biocidinės ir plovimo savybės užtikrina aukštą efektyvumą;
  • tūris: 5 litrai.

  Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-249 (A-010204VNO603535-20-122), galioja iki 2025-05-13.

  NAUDOJIMAS:

  Rankų dezinfekcija - užpurkšti 1-2 kartus ant rankų. Dezinfekantu pirmiausia įtrinti pirštų galus, tada tolygiai įtrinti visą rankų paviršių ir delnus kol jie išdžius. Rankos turi būti drėgnos ne mažiau kaip 5 min.

  Paviršių dezinfekcija - dezinfekantas skirtas vandeniui atspariems paviršiams dezinfekuoti. Naudoti teigiamoje aplinkos temperatūroje.

  Paviršiai (sienos, grindys, durys, turėklai, laiptai, viešasis transportas, stotelės, suolai ir kt.) apipurškiami dezinfekantu arba šluostomi dezinfekantu sudrėkinta šluoste (kempine). Buityje paviršiai šluostomi dezinfekantu sudrėkinta šluoste (kempine). Dezinfekantą paskirstykite tolygiai, visiškai sudrėkindami paviršių.

  Išeiga: 20-30 ml/m2. Ekspozicijos laikas 10 min. Po ekspozicijos paviršiaus nuplauti vandeniu nebūtina. Paviršius, kurie liesis su maistu, po dezinfekcijos gerai nuskalauti vandeniu (8 l/m2).

  Specifiniam naudojimui, atsižvelgiant į naudojimo paskirtį, rekomenduojama individualiai paruošta gamintojo instrukcija.

  Veiklioji medžiaga: alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0,4 %.

  Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos (nurodyta ant pakuotės).

  PAVOJINGA! Kenksminga prarijus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/… PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.  Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

  ATSARGIAI! Tik išoriniam naudojimui.  Po rankų dezinfekavimo vengti rankų kontakto su akimis, prieš liečiant maisto produktus, rankas nuplauti vandeniu.  Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

  Šių parametrų produkto neturime